Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
свідоцтва та ліцензії
правила надання фінансових послуг
 -  Інформація про істотні характеристики послуг споживчого кредиту
 -  Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування послугою споживчого кредиту
споживачам фінансових послуг
органи управління
наші реквізити
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
інші звітні дані
наші філії
  

Перелік різновидів споживчих кредитівРізновид споживчого кредиту

Цільова групи споживачів

Процентна ставка

Реальна річна процентна ставка

Вид забезпечення

Необхідність укладання споживачем договору про надання супровідних послуг

Режим сплати процентів і основної суми кредиту

Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств

 Члени кредитної спілки

 40%

48,21% 

 Порука

 Немає

 Рівними долями

Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна

 Члени кредитної спілки

 40%

48,21% 

 Порука

 Немає

 Рівними долями

Споживчі кредити на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів

 Члени кредитної спілки

 40%

48,21% 

 Порука

 Немає

 Рівними долями

Споживчі кредити на інші потреби

 Члени кредитної спілки

 40%;

35%

48,21% 

 Порука

 Немає

 Рівними долямиПорядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту:

Споживач має право звернутись до Кредитної спілки «Ощадність» зі скаргою за адресою кредитної спілки:

32302

Хмельницька обл., 

Кам'янець-Подільський район
м. Кам'янець-Подільський, 
проспект Грушевського,46


У разі звернення Споживача до Кредитної спілки із зверненням (скаргою), голова правління кредитної спілки має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства. Також, таке звернення (скарга) має бути розглянуто ревізійною комісією кредитної спілки на найближчому після його (її) надходження засіданні з подальшим поданням висновків на розгляд компетентних органів кредитної спілки або надання письмової відповіді споживачу безпосередньо протягом місяця;

Споживач має право звернутись із зверненням (скаргою) (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадових осіб, зокрема, до Національного банку України за адресою: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601. . Посилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку - https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.


Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів


Договір про споживчий кредит може бути розірваний тільки за взаємною згодою Споживача та Кредитної спілки, яка оформляється додатковим договором до такого Договору. Договір про споживчий кредит може бути розірвано за рішенням суду на вимогу Споживача або Кредитної спілки у випадках, встановлених законом. У разі розірвання договору Споживач зобов’язаний повернути всю суму споживчого кредиту в день підписання додаткового договору про розірвання Договору про споживчий кредит або в день набрання законної сили рішенням суду про розірвання Договору про споживчий кредит та сплатити проценти за весь строк фактичного користування Споживчим кредитом до моменту його повернення.


Споживач:

1) Має право протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення Договору про споживчий кредит відмовитися від такого Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів (далі – строк відмови), за умови надання Кредитній спілці повідомлення у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) до закінчення строку відмови. Якщо Споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Споживач зобов’язаний протягом семи календарних днів з дати подання Кредитній спілці письмового повідомлення про відмову від Договору про споживчий кредит з дотриманням зазначених вище вимог повернути Кредитній спілці грошові кошти, одержані згідно з таким Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в такому Договорі. В такому разі повернення Споживачем грошових коштів, одержаних згідно з таким Договором, та сплата процентів за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором про споживчий кредит, не є платежами, відшкодуваннями, штрафними санкціями за реалізацію Споживачем права на відмову від такого Договору.

Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від Договору про споживчий кредит.

Право на відмову від Договору про споживчий кредит не застосовується, якщо виконання зобов'язання за ним забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів), а також, якщо кредит було надано на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від такого Договору.

2) Має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів,

3) Зобов’язаний повідомити Кредитну спілку про намір дострокового повернення споживчого кредиту шляхом надання відповідної письмової заяви та у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплатити Кредитній спілці проценти за користування споживчим кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням споживчого кредиту, за період фактичного користування споживчим кредитом.

Кредитна спілка:

- зобов’язана прийняти від Споживача платежі у разі дострокового повернення споживчого кредиту без встановлення Споживачу будь-якої плати, пов'язаної з достроковим поверненням споживчого кредиту,

- має право вимагати дострокового повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, та сплати процентів за весь фактичний строк користування споживчим кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) затримання сплати Споживачем частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) щонайменше – на три календарні місяці;

б) у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитна спілка не несе відповідальності, якщо Споживач не надасть рівноцінну заміну забезпечення.

В такому разі повернення споживчого кредиту може бути здійснено Споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) – шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від Кредитної спілки. Якщо протягом цього періоду Споживач усуне порушення умов Договору про споживчий кредит, вимога Кредитної спілки втрачає чинність.


    1. вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту:

- умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України.

- умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572-593  Цивільного кодексу України.

- поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

    2.механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

- у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

- згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів,  розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.


Інформація про договір про надання фінансових послуг:

Щодо наявності у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строку, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

У договорах про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Клієнт – споживач має право на відмову від договору про споживчий кредит протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення такого договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів (далі – строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) до закінчення строку відмови. Якщо клієнт – споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів супровідних послуг, зазначених в такому договорі, та договору щодо забезпечення виконання зобов’язання клієнта – споживача перед кредитною спілкою за договором про споживчий кредит, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується, якщо виконання зобов'язання за ним забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів), а також, якщо кредит було надано на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від такого договору.

Протягом семи календарних днів з дати подання кредитній спілці письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит клієнт – споживач має повернути кредитній спілці грошові кошти, одержані згідно з таким договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою у договорі про споживчий кредит. В такому разі повернення Позичальником грошових коштів, одержаних згідно з цим Договором, та сплата процентів за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором, не є платежами, відшкодуваннями, штрафними санкціями за реалізацію Позичальником права на відмову від цього Договору.

Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.

У договорах про кредит, про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який не є споживчим

Клієнт до настання терміну надання кредиту, встановленого договором про неспоживчий кредит, відмовитися від такого договору без пояснення причин (далі – строк відмови), за умови надання кредитній спілці повідомлення у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію” до закінчення строку відмови. Якщо клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

У випадку відмови від одержання кредиту (відмова від цього Договору) клієнт має письмово повідомити Кредитодавця до настання терміну надання кредиту, встановленого договором про неспоживчий кредит.

Клієнт не зобов'язаний сплачувати платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.

У договорах про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки

Клієнт має право відмовитися від внесення Внеску в день підписання цього Договору шляхом надання кредитній спілці відповідного письмово повідомлення.


Щодо наявності у клієнта права розірвати

чи припинити договір, права дострокового

виконання договору, а також наслідки таких дій

* Договір про споживчий кредит, про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та договір про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, може бути розірваний тільки за взаємною згодою Сторін, яка оформляється додатковим договором до цього Договору.

Такий договір також може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у випадках, встановлених законом. У разі розірвання такого договору споживач зобов’язаний повернути всю суму кредиту в день підписання додаткового договору про розірвання такого договору або в день набрання законної сили рішенням суду про розірвання такого договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування кредитом до моменту його повернення.

Дія такого договору припиняється після закінчення його строку, у разі повного виконання сторонами умов такого договору, проведеного належним чином, у випадку дострокового розірвання такого договору в порядку, визначеному у попередньому абзаці.

Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, а кредитна спілка зобов’язана прийняти від споживача платежі у разі дострокового повернення кредиту без встановлення споживачу будь-якої плати, пов'язаної з достроковим поверненням кредиту. При цьому, споживач зобов'язаний повідомити кредитну спілку про намір дострокового повернення кредиту шляхом надання відповідної письмової заяви та у разі дострокового повернення кредиту сплатити кредитній спілці проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

* Договір про кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який не є споживчим, може бути розірваний клієнтом достроково лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

В такому разі клієнт зобов’язаний повернути всю суму кредиту в день підписання додаткового договору про розірвання такого договору або в день набрання законної сили рішенням суду про розірвання такого договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування кредитом до моменту його повернення. Кредитна спілка має право достроково розірвати такий договір у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) у разі порушення клієнтом встановленого таким договором обов'язку цільового використання кредиту;

б) затримання сплати клієнтом частини кредиту та/або процентів за користування кредитом на строк, що перевищує один календарний місяць;

в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;

г) несплати клієнтом більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків від суми кредиту;

д) невиконання клієнтом обов’язку щодо забезпечення кредиту.

У разі отримання вимоги кредитної спілки про дострокове повернення кредиту достроково, протягом 30 календарних днів з дня одержання відповідної вимоги, клієнт зобов’язаний повернути кредитній спілці всю суму кредиту, нараховані проценти за фактичний час користування ним, а також нести відповідальність, передбачену таким договором та чинним законодавством.

Дія такого договору припиняється у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії такого договору, або у випадку дострокового розірвання такого договору.

Клієнт має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

*Договір про залучення внеску (вкладу) членів кредитної спілки на депозитні рахунки може достроково розірваний споживачем за умови письмового попередження про це кредитної спілки.

В такому випадку кредитна спілка протягом 5 днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає споживачу внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних споживачу процентів в порядку, визначеному таким договором. При цьому, згідно умов договору залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок у випадку дострокового розірвання такого договору з ініціативи споживача кредитна спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів за фактичний строк користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, а різниця між нарахованими процентами і фактично сплаченими процентами на підставі здійсненого кредитною спілкою перерахунку повертається кредитній спілці споживачем в день повернення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Дія такого договору припиняється після закінчення строку такого договору, надходження до кредитної спілки письмової вимоги від споживача про повернення суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і нарахованих, але несплачених процентів, у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії такого договору, у випадку дострокового розірвання цього Договору, у зв’язку із припинення членства у випадку смерті споживача із дати прийняття спостережною радою КС відповідного рішення (в такому разі положення щодо перерахунку нарахованих процентів не застосовуються).


Щодо порядку внесення змін та доповнень до договору,

а також, неможливості збільшення фіксованої процентної ставки

за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

У договорах про кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, зміни, в тому числі збільшення фіксованої процентної ставки, зазначеної в такому договорі, якщо інше не передбачено законодавством, можуть бути внесені тільки за взаємною згодою сторін, які оформляються додатковим договором до такого договору.

Кредитна спілка надає клієнту – споживачу пропозиції про зміну істотних умов такого договору шляхом направлення клієнту – споживачу повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату його відправлення, або вручає таке повідомлення клієнту – споживачу особисто під розпис за 30 календарних днів до бажаної дати впровадження відповідних змін до такого договору. Клієнт – споживач зобов’язаний впродовж 10 календарних днів прийняти надану пропозицію та підписати додатковий договір або відхилити її, надавши необхідні обґрунтування.

У разі недосягнення сторонами згоди щодо зміни умов такого договору, спір вирішується у судовому порядку.


У договорах про залучення внеску (вкладу) членів кредитної спілки на депозитні рахунки зміни та доповнення вносяться шляхом підписання сторонами додаткового договору в письмовій формі.

Умови такого договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою кредитної спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання кредитною спілкою умов такого договору. В такому випадку кредитна спілка надсилає споживачу письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до такого договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо споживач погоджується з новими умовами такого договору, він зобов’язаний повідомити про це кредитну спілку та підписати додатковий договір до такого договору протягом одного місяця з моменту одержання листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання сторонами додаткового договору. Якщо споживач протягом одного місяця з моменту одержання листа не підписав додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку починаючи з 32 дня після одержання споживачем вищезазначеного листа такий договір розривається, споживачу повертається внесок (вклад) на депозитний рахунок члена кредитної спілки та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, яка діяла згідно відповідного договору на день надсилання письмової пропозиції за фактичний строк користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.   
   
Національна асоціація кредитних спілок України